AKTUALNOŚCI
    KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA
 
 
 


KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

Komunikacja NVC - to znana na świecie, jako Nonviolent Communication (porozumienie bez przemocy), metoda komunikacji interpersonalnej opracowana przez psychologa klinicznego dr Marshalla B. Rosenberga.

Metoda ta klasyfikuje się w obszarze metod komunikacji interpersonalnej, inspirowanych psychologią humanistyczną, jak koncepcja aktywnego słuchania Thomasa Gordona czy metoda znana w Polsce pod nazwą "Szkoła dla rodziców i wychowawców", której twórcą na gruncie amerykańskim był Haim Ginnot, a kontynuatorkami Adele Faber i Elaine Mazlish .

Bezpośrednią inspiracją dla Rosenberga były wyniki prac wybitnego amerykańskiego psychologa Carla Rogersa na temat korzystnych elementów związków interpersonalnych. Rogers badał elementy składowe wzajemnie pożytecznych związków między ludźmi. Także wpływ filozoficznych rozważań Martina Bubera o wartości autentycznego kontaktu między osobami miał wpływ powstanie Nonviolent Communication Marshalla Rosenberga.

Koncepcję Rosenberga wyróżnia pogłębione podejście do wybranych aspektów, jak kształtowanie czy poznawanie własnej osobowości, zrozumienie motywów działania człowieka oraz przejrzyste i proste sformułowanie "schematu" samego procesu komunikowania.

W kontekście problemu przemocy - metoda komunikacji "NVC" należy do jednych z najbardziej efektywnych metod przeciwdziałania przemocy w domu, zwłaszcza wobec kobiet i dzieci, które - jako słabsze fizycznie najczęściej są ofiarami aktów agresji fizycznej i psychicznej ze strony bliskich. Istotą tej metody komunikacji jest uznanie szacunku dla potrzeb wszystkich uczestników relacji rodzinnej.

Każdego roku organizujemy 2-3 warsztaty z zakresu tej metody poświęcone głównie komunikacji dorosłych z dziećmi. W czasie warsztatów dorośli uczestnicy szkoleń uczą się rozpoznawać najważniejsze potrzeby, jak np. prawo do bezpieczeństwa, szacunku, wsparcia i ochrony oraz uczą się jak rozpoznawać te istotne potrzeby u drugiej osoby.

Ofertę szkoleń kierujemy do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych doskonaleniem kompetencji pedagogicznych i społecznych, a przede wszystkim do obojga rodziców. W trakcie warsztatów prowadzonych metodami aktywnymi (dialog, dyskusja, praca w małych grupach, analiza i interpretacja konkretnych przypadków interakcji między osobami) uczestnicy uczą się w jaki sposób nawiązywać i podtrzymywać dialog z dorosłymi i z dziećmi. Jak radzić sobie w konfliktach i co robić, by nie prowadziły do eskalacji przemocy, a także jak wspólnie dążyć do zmian i poprawy wzajemnych relacji.

Warsztaty są okazją do wymiany doświadczeń między uczestnikami warsztatów na temat dotychczasowych metod wychowawczych, które wynieśli z domów rodzinnych w kontekście nowo poznanej metody komunikacji. Rodzice i wychowawcy dyskutują o dotychczasowych doświadczeniach i metodach wychowawczych. Szukają lepszych metod, niż te oparte na presji i przemocy, które wynieśli z domów rodzinnych i stosowali nawykowo, choć one wyraźnie szkodziły wzajemnym kontaktom w rodzinie.